Nakúp nad 200,- € v kamennej predajni u autorizovaného predajcu Big Green Egg a vyhraj MiniMax!

Autor1 rok pred 1275
Obľúbené0

Nakúp nad 200,- € v kamennej predajni u autorizovaného predajcu Big Green Egg a vyhraj  MiniMax!

Radi súťažíte o atraktívne ceny? Ak áno, máme pre vás skvelú príležitosť. Stačí navštíviť kamennú predajňu niektorého z našich autorizovaných predajcov* produktov Big Geen Egg, následné nakúpiť tovar alebo originálne príslušenstvo z ponuky Big Green Egg v minimálnej hodnote 200 Eur a môžete sa zapojiť do našej súťaže o náš „steakmaster“ Big Green Egg MiniMax.

Ako sa zapojiť?

1. Navštívte kamennú predajňu niektorého z našich autorizovaný predajcov zoznam TU a nakúpte tovar z ponuky Big Green Egg v minimálnej hodnote 200,- €.

2. Odfoťte alebo zoskenujte svoj pokladničný bloček

3 Kópiu bločku spolu s vašimi kontaktnými údajmi (meno a priezvisko, adresu, mobil a email) pošlite na adresu: info@biggreenegg.sk a budete zaradení do žrebovania. Do predmetu správy prosím uveďte: Nakúp na predajni a vyhraj.

Čo môžete vyhrať?

Hlavnou cenou je náš špičkový „Steak master“ Big Green Egg MiniMax. Kompaktná mobilná keramická pec, ktorá je priam ideálnym parťákom na prípravu lahodných jedál v každom prostredí za každého počasia počas všetkých ročných období.

Súťaž potrvá od 22. 5. 2023 do 15. 12. 2023

 

PRAVIDLA SÚŤAŽE:

Úplné pravidlá súťaže „Nakúp nad 200,- € v kamennej predajni u autorizovaného predajcu Big Green Egg a vyhraj  MiniMax!

1.  Organizátorom súťaže je:
Obchodné meno: Big Green Egg Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Zámostie 180, Považská Bystrica 017 01, Slovensko, IČO: 47568623, IČ DPH: SK2023992157

Spoločnosť zapísaná dňa 11.01.2014 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka 29875/R.

 (ďalej len „organizátor“).

2. Doba a miesto konania súťaže:
Súťaž prebieha v dobe od 22. 5. 2023 do 15. 12. 2023 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“), na celom území Slovenskej republiky.

3. Ceny súťaže:

 V prípade výhry získa výherca úplne nový Big Green Egg MiniMax.

4. Podmienky účasti v súťaži:

4.1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne svojprávna a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4.2. Podmienkou platnej účasti v súťaži je:

a) nakúpiť na kamennej predajni niektorého z našich autorizovaných predajcov (zoznam TU) tovar alebo príslušenstvo z ponuky produktov Big Green Egg v minimálnej výške 200,- eur vrátane DPH.

b) zaslanie kópie pokladničného bločku na adresu organizátora: info@biggreenegg.sk    

c) pripojiť k bločku meno a kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresu, mobil a email)

Prihlásiť sa do súťaže je možné od 22. 5. 2023 do 15. 12. 2023. Po tomto termíne už nebude možné registrovať sa.

4.3. Zo súťaže sú vylúčené osoby mladšie ako 18 rokov a všetci zástupcovia a zamestnanci organizátora, autorizovaných predajcov,  rovnako ako aj osoby im blízke podľa ustanovenia §§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z. z., občianskeho zákonníka.

4.4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa táto osoba i oproti uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora.
 
5. Podstata a vyhodnotenie súťaže:

5.1. Podstata súťaže spočíva v zaslaní kópie pokladničného bločku z nákupu produktov Big Green Egg na kamennej predajni autorizovaného predajcu v minimálnej hodnote 200,- € s DPH spolu s menom a priezviskom, adresou, mobilným číslom a emailom na mailovú adresu organizátora info@biggreenegg.sk.

5.2. Výhercu a celkové poradie súťažiacich vyžrebuje organizátor.

5.3. Po vyhodnotení súťaže bude všetkým výhercom odoslaný informačný e-mail o výhre. Tento e-mail bude výhercom odoslaný najneskôr do 48 hodín odo dňa, kedy prebehlo losovanie a to na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže.

5.4. Kompletné výsledky súťaže budú publikované 20.12. 2023 na soc. sieťach organizátora a samostatnom newsletteri.

5.6. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora namiesto výhry finančnú kompenzáciu či akékoľvek iné plnenie.

5.7. Odovzdanie výhier bude organizačne zaisťovať organizátor. Výhra bude výhercovi odovzdaná v sídle organizátora, kde si výherca príde osobne prevziať výhru. V prípade, že sa nepodarí výhru výhercovi za vyššie uvedených podmienok odovzdať v lehote do 30 dní od zverejnenia výsledkov súťaže, výhra prepadá organizátorovi bez náhrady.

 
6. Ďalšie podmienky súťaže:

6.1. Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži v súlade so zákonom č. 18/2018 z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) bezodplatný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, tel. kontakt a email súťažiaceho organizátorovi ako správcovi  osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o cit. zák. v Slovenskej republike a to za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, informovania o priebehu a výsledkoch súťaže a prípadného odovzdania výhry v súťaži. Súťažiaci udeľuje bezodplatný súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov za vyššie uvedeným účelom do doby obdržania informácie o výsledkoch súťaže alebo odovzdania výhry, najneskôr však do 31. 12. 2024.

Súťažiaci má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, a ďalej má právo svoj súhlas odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú adresu správcu/prevádzkovateľa osobných údajov, tj. organizátora. Súťažiaci je oprávnený požadovať od organizátora vysvetlenia a/alebo odstránenie závadného stavu, pokiaľ sa domnieva, že organizátor vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Osobné údaje súťažiacich sú poskytované dobrovoľne a budú po skončení súťaže a po odovzdaní výhier zlikvidované.
Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú uverejnené na stránkach organizátora a oetker.sk v časti Informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby.

6.2. V rovnakom rozsahu a pri rovnakých podmienkach udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaja.

6.3. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za také porušenie plne zodpovedný.

6.4. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

6.5. Na výhru nie je právny nárok, výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

6.6. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť či upraviť pravidlá súťaže, rovnako ako právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť či úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

6.7. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

6.8. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä za problémy pri fungovaní internetovej stránky, vrátane problémov na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

6.9. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, rovnako ako meniť podmienky odovzdania výhry.
 

7. Záverečné ustanovenia:

7.1. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom 22. 5. 2023.

7.2. V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora.

7.3. Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom  účelom najbližšie.

7.4. S prípadnými otázkami je možné sa obrátiť e-mailom na info@biggreenegg.sk

Zanechajte nám Váš názor
Zanechajte odpoveď

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa