Najkrajšia vonkajšia kuchyňa Big Green Egg 2022 - súťaž

Autor1 rok pred od autora 1752
Obľúbené2

    Sme veľmi hrdí na všetkých našich majiteľov EGG-ov, ktorí na sociálnych sieťach pravidelne zdieľajú svoje kuchárske zručnosti a prekrásne vonkajšie kuchyne. Za posledné mesiace sa veľa varilo a popri tom aj majstrovalo. Myslíme si preto, že je najvyšší čas dostať našich EGG milovníkov do centra žiary reflektorov. V septembri organizujeme prvý ročník súťaže Najkrajšia vonkajšia kuchyňa Big Green Egg!

Hrá sa o exkluzívne ceny

Pošlite nám fotografie a detaily o vašej vonkajšej kuchyni a budete mať šancu vyhrať exkluzívnu cenu v podobe  nášho obľúbeného modelu Big Green Egg MINIMAX. Skrátka však neprídu ani ostatní a hodnotné ceny sú pripravené aj pre ďalších štyroch finalistov. Samostatnú cenu venujeme aj súťažiacemu, ktorý získa najviac lajkov na našej FB stránke a instagrame.

Ako sa prihlásiť do súťaže

- pošlite 1 – 3 fotografie (max 10 MB) vašej vonkajšej kuchyne na info@biggreenegg.sk

- uveďte svoje meno, priezvisko  a telefónne číslo

- napíšte nám prečo by ste mali práve vy vyhrať túto súťaž

- na podanie prihlášky máte čas od 1. – 26. 9. 2022

- najlepšiu päticu predstavíme 27. 9. 2022 v našom newsletteri a na sociálnych sieťach.

- náš Big Green Egg tím bude následne vyhodnocovať prihlásené kuchyne.

Do hlasovania sa môžu zapojiť aj naši priaznivci na našom FB a Instgram profile, kde budú fotky súťažiacich uverejnené

 3. 10. 2022 vyhlásime víťaza na našom Facebooku a Instagrame

Samozrejme svoju kuchyňu môžete zdieľať na sociálnych médiách s hashtagom #vonkajsiakuchynaroku2022 #vonkajsiakuchynaroku a označte nás

Instagram: @biggreenegg.sk

Facebook: @BigGreenEggSlovensko

 Pomôžte nám vybrať víťaznú kuchyňu!

Sme nesmierne radi, že môžeme konštatovať, že aj na Slovensku máme naozaj krásne vonkajšie kuchyne. Všetky prihlásené kuchyne si môžete pozrieť na obrázkoch nižšie. Ak medzi nimi máte svojho favorita, tak neváhajte sa zapojiť do našej hlasovacej súťaže TU. Pre viťaza hlasovania máme pripravenú špeciálnu cenu.

Kuchyňa č.1

Kuchyňa č. 2

 

Kuchyňa č.3

Kuchyňa č.4

Kuchyňa č.5

Kuchyňa č.6

Kuchyňa č.7

Kuchyňa č. 8

Kuchyňa č.9

Úplné pravidlá súťaže Najkrajšia vonkajšia kuchyňa Big Green Egg 2022

1.  Organizátorom súťaže je:
Obchodné meno: Big Green Egg Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Zámostie 180, Považská Bystrica 017 01, Slovensko, IČO: 47568623, IČ DPH: SK2023992157

Spoločnosť zapísaná dňa 11.01.2014 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka 29875/R.

 (ďalej len „organizátor“).

2. Doba a miesto konania súťaže:
Súťaž prebieha v dobe od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“), na celom území Slovenskej republiky.

3. Ceny súťaže:

 V prípade výhry získa výherca úplne nový gril Big Green Egg Minimax.

Ďalšie hodnotné ceny získajú aj ďalší štyria finalisti súťaže ako aj víťaz hlasovania fanúšikov na FB stránke Big Green Egg Slovensko.
 

4. Podmienky účasti v súťaži:

4.1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne svojprávna a má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).

4.2. Podmienkou platnej účasti v súťaži je:

a) byť majiteľom vonkajšej kuchyne, ktorej súčasťou je aj niektorý z kamado grilov Big Green Egg. Kamado pec iného výrobcu nie je akceptovaná a takýto súťažiaci nebude do súťaže zaradený.

b) zaslanie niekoľkých fotografii vonkajšej kuchyne na emailov adresu organizátora: info@biggreenegg.sk    

c) priložiť stručný popis vonkajšej kuchyne

Prihlásiť sa do súťaže je možné od 1. 9. 2022 do 26. 9. 2022. po tomto termíne už nebude možné registrovať sa.

4.3. Zo súťaže sú vylúčení všetci zástupcovia a zamestnanci organizátora, rovnako ako aj osoby im blízke podľa ustanovenia §§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Z. z., občianskeho zákonníka.

4.4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa táto osoba i oproti uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora.
 
5. Podstata a vyhodnotenie súťaže:

5.1. Podstata súťaže spočíva v zaslaní fotografii a popisu prihlásenej vonkajšej kuchyne. Súťažiaci zároveň pošle svoje meno, priezvisko a kontakt na mailovú adresu organizátora.

5.2. Výhercu a celkové poradie súťažiacich určuje odborná porota, ktorú zostaví organizátor. Samostatnú cenu získa súťažiaci, ktorého vonkajšia kuchyňa dostane najviac hlasov na sociálnych sieťach organizátora.

5.3. Po vyhodnotení súťaže bude všetkým výhercom odoslaný informačný e-mail o výhre. Tento e-mail bude výhercom odoslaný najneskôr do 48 hodín odo dňa, kedy prebehlo losovanie a to na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže.

5.4. Všetkým, ktorí nevyhrali, bude odoslaný informačný e-mail. Tento e-mail bude odoslaný najneskôr do 1 týždňa, kedy prebehlo losovanie a to na e-mailovú adresu poskytnutú a získanú od daného súťažiaceho zapojením sa do súťaže.

5.5. Kompletné výsledky súťaže budú publikované 3. 10. 2022 na soc. sieťach organizátora a samostatnom newsletteri.

5.6. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora namiesto výhry finančnú kompenzáciu či akékoľvek iné plnenie.

5.7. Odovzdanie výhier bude organizačne zaisťovať organizátor. Výhra bude výhercovi odoslaná na náklady organizátora prostredníctvom pošty, a to na adresu uvedenú v registračnom formulári najneskôr do troch týždňov od doručenia informácie o výhre. V prípade, že sa nepodarí výhru výhercovi za vyššie uvedených podmienok odovzdať, výhra prepadá organizátorovi bez náhrady.

5.8. Za doručenie výhry v poškodenom stave organizátor nezodpovedá a nie je povinný zaslať výhru znova.

 
6. Ďalšie podmienky súťaže:

6.1. Súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži v súlade so zákonom č. 18/2018 z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) bezodplatný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, tel. kontakt a email súťažiaceho organizátorovi ako správcovi  osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o cit. zák. v Slovenskej republike a to za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, informovania o priebehu a výsledkoch súťaže a prípadného odovzdania výhry v súťaži. Súťažiaci udeľuje bezodplatný súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov za vyššie uvedeným účelom do doby obdržania informácie o výsledkoch súťaže alebo odovzdania výhry, najneskôr však do 30. 9. 2022.

Súťažiaci má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, a ďalej má právo svoj súhlas odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú adresu správcu/prevádzkovateľa osobných údajov, tj. organizátora. Súťažiaci je oprávnený požadovať od organizátora vysvetlenia a/alebo odstránenie závadného stavu, pokiaľ sa domnieva, že organizátor vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Osobné údaje súťažiacich sú poskytované dobrovoľne a budú po skončení súťaže a po odovzdaní výhier zlikvidované.
Podrobné informácie o ochrane osobných údajov sú uverejnené na stránkach organizátora a oetker.sk v časti Informácie o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby.

6.2. V rovnakom rozsahu a pri rovnakých podmienkach udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaja.

6.3. Účastník súťaže má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník súťaže svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za také porušenie plne zodpovedný.

6.4. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

6.5. Na výhru nie je právny nárok, výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

6.6. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť či upraviť pravidlá súťaže, rovnako ako právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť či úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.

6.7. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

6.8. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä za problémy pri fungovaní internetovej stránky, vrátane problémov na strane prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

6.9. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. Organizátor si vyhradzuje právo výhru podľa týchto pravidiel nahradiť inou výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, rovnako ako meniť podmienky odovzdania výhry.
 

7. Záverečné ustanovenia:

7.1. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom 1. 9. 2022

7.2. V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora.

7.3. Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

7.4. S prípadnými otázkami je možné sa obrátiť e-mailom na info@biggreenegg.sk

Zanechajte nám Váš názor
Zanechajte odpoveď

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Navigácia

Vytvorte si účet ak si chcete uložiť obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet ak si chcete použivať zoznamy želaní.

Prihlásiť sa